GDPR

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov uvádza informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súvislosti s poskytovaním služieb v oblasti komplexného zabezpečenia zasielateľských a prepravných činností v rámci logistického reťazca.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je BUDAMAR LOGISTICS, a.s., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 736 046, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3067/B.

Účel spracovania osobných údajov

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. spracúva iba také osobné údaje, aby mohla zabezpečiť riadny chod spoločnosti s cieľom poskytovať zákazníkom kvalitné služby v oblasti zabezpečenia zasielateľských a prepravných činností v rámci logistického reťazca, vytvoriť prijateľné pracovné prostredie pre zamestnancov, aby dodržala zákonné povinnosti a tiež, aby si chránila vlastné oprávnené záujmy.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je BUDAMAR LOGISTICS, a.s. postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú:

  • Osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
  • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov:
  • Plnenie zmluvy, v ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  • Spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
  • Oprávnený záujem spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Príjemca

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných informačných systémov a sú evidované iba v spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Súhlas dotknutej osoby

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona. Súhlas môžete dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. nebude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu, ako je uvedené v tejto informácii. Osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Konkrétne doby uchovania stanovuje interný registratúrny plán vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. zabezpečí, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej má právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla: www.dataprotection.gov.sk.

Zabezpečenie

BUDAMAR LOGISTICS, a.s. uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uvedených pravidiel a ich použitia, kontaktujte nás prosím na adrese: budamar@budamar.sk